: 028.3620.3398  |   : info1.strawberry@gmail.com
Môi trường Học Tập
1

Lịch sinh hoạt

LỊCH SINH HOẠT LỚP 18-24 tháng

NĂM HỌC: 2019  - 2020


THỜI GIAN


THỜI LƯỢNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

7h00 – 7h15

15p

Đón trẻ 

7h15 – 7h30 15p  Thể dục sáng

7h30 – 8h00

30p

 Ăn sáng-Uống sữa

8h10 – 09h00

20p

Nhận biết tập nói

Hoạt động

với đồ vật

Phát triển thẩm mĩ

Phát triễn thể chất & Kỹ Năng

Nhận biết phân biệt

Hoạt động với đồ vật

09h00– 09h15

15p

Tiếng Anh

09h15– 09h35 20p Chơi ngoài trời

09h35 – 10h10

35p

Hoạt động đồ vật (chơi tập)

10h10 – 11h00

50p

Ăn trưa

11h00 – 11h20

20p

Vệ sinh sau khi ăn trưa

11h20 -14h00

2h40p

Ngủ trưa

14h00 – 14h10

10p

Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy 5 phút

14h10 – 14h40

30p

Ăn xế - Uống sữa

14h40 -15h00

20p

 

15h00 - 16h30

1h30p

Kể Chuyện Hoạt Động Với Đồ Vật Hoạt Động Năng Khiếu Âm Nhạc Chơi_ Tập Hoạt Động Với Đồ Vật
16h30   Trả trẻ


LỊCH SINH HOẠT LỚP 25-36 tháng
NĂM HỌC: 2019- 2020


THỜI GIAN

THỜI LƯỢNG


THỨ 2


THỨ 3


THỨ 4


THỨ 5

THỨ 6


THỨ 7

7h00 – 7h15

15p

Đón trẻ  

7h15 – 7h30 15p Thể dục sáng

7h30 – 8h00

30p

 Ăn sáng-Uống sữa

8h00 – 08h40

40p

Nhận biết tập nói

Hoạt động

 với đồ vật

Giao lưu cảm xúc, luyện tập phát triển các giác quan

Phát triễn thể chất (Bơi)

Nhận biết phân biệt

Chơi tự do

08h40 – 09h00

20p

Tiếng Anh

09h00 – 09h20 20p Hoạt động ngoài trời
09h20 – 10h15 45p Hoạt động với đồ vật( chơi -tập)
10h15 – 11h05 20p Ăn trưa

11h05 – 11h20

15p

Vệ sinh sau khi ăn trưa

11h20 – 14h00

2h40p

Ngủ trưa

14h00 – 14h10

10p

Vận động nhẹ theo nhạc 

14h10 -14h40

30p

 Ăn xế

14h40 – 15h00

20p

Vệ sinh thay quần áo

15h00 – 16h30

1h30p

Kể chuyện Hoạt động với đồ vật Hoạt động năng khiếu Kể chuyện

16:30

 

Trả trẻ


LỊCH SINH HOẠT LỚP MẦM
NĂM HỌC: 2019 - 2020


THỜI GIAN


THỜI LƯỢNG


THỨ 2


THỨ 3

 

THỨ 4


THỨ 6


THỨ 7

7h00 – 7h15

15p

Đón trẻ 

7h15 – 7h30 15p Thể dục sáng

7h30 – 8:10

40p

Ăn sáng-Uống sữa

8h10 – 8h40 30p Tiếng Anh Tiếng Anh Học Bơi  Tiếng Anh Tiếng Anh Hoạt Động Góc

8h40 – 9h10

30p

Chương trình tiếng Việt

Tìm hiểu môi trường xung quanh và khám phá khoa học

Học Bơi

Phát triển TC- KNXH

Toán học

Chơi tự do

9h10 – 09h30

20p

Hoạt động ngoài trời

9h30 – 10h00

30p

Hoạt động ở các góc

10:00 – 10h15

15p

Vệ sinh trước khi ăn trưa

10h15 -11h05

50p

Ăn trưa

11h05 – 11h20

15p

Vệ sinh sau khi ăn trưa

11h20 -13h45

2h25p

Ngủ trưa

13h45 -14h05

20p

Vận động nhẹ nhàng theo nhạc

14:10 – 14h40

30p

Ăn xế - Vệ sinh thay quần áo

14h40 – 15:00

20p

Học chương trình tiếng Việt

15h00-15h20

20p

Rèn luyện kỹ năng đọc sách và kể chuyện

15h20-15h50

30p

Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng Aerobic( 30')

Kỹ năng

Kỹ năng
16h30  

Trả trẻ


LỊCH SINH HOẠT LỚP CHỒI

NĂM HỌC: 2019 - 2020


THỜI GIAN


THỜI LƯỢNG


THỨ 2


THỨ 3

THỨ 4


THỨ 5


THỨ 6


THỨ 7

7h00 – 7h15

15p

Đón trẻ 

7h15 – 7h30 15p Thể dục sáng

7h30 – 8h10

40p

Ăn sáng-Uống sữa

8h10 – 8h40

 

 

 

 

30p

Chương trình tiếng Việt

Tìm hiểu môi trường xung quanh và khám phá khoa học

Học bơi

Phát triển TC- KNXH

Toán học

Hoạt động góc

8h40 – 9h10

30p

Hoạt động ngoài trời

9h15 – 9h45

30p

Tiếng Anh

Tiếng Anh Học Bơi Tiếng Anh Tiếng Anh Hoạt động góc

10:00 – 10h15

15p

Vệ sinh trước khi ăn trưa

10h15 – 11h05

50p

Ăn trưa

11h05 – 11h20

15p

Vệ sinh sau khi ăn trưa

11h20 – 13h45

02h25p

Ngủ trưa

13h45-14h05

20p

Vận động nhẹ nhàng theo nhạc

 

14h10 – 14h40

30p

Ăn xế- Vệ sinh thay quần áo

14h40 – 15h00

20p

Học chương trình tiếng Việt

15h00 -15h20

20p

Rèn kỹ năng đọc sách và kể chuyện

15h50-16h20

30p

Kỹ năng

Kỹ năng Kỹ năng Aerobic( 30') Kỹ năng Kỹ năng
16h30  

Trả trẻ

                                                             
LỊCH SINH HOẠT LỚP LÁ

NĂM HỌC: 2019 - 2020


THỜI GIAN


THỜI LƯỢNG


THỨ 2


THỨ 3

THỨ 4

 

THỨ 5


THỨ 6


THỨ 7

7h00 - 7h15

15 p

Đón trẻ

7h15 - 7h30 15 p  Thể dục sáng

7h30 - 8:10

30 p

Ăn sáng-Uống sữa

8h10 - 8h40

30 p

Ngôn ngữ

Tìm hiểu môi trường xung quanh và khám phá khoa học

Phát triễn thể chất

 

Học bơi Phát triển KN- TCXH

Toán học

Hoạt động góc

8:50 – 9:30

40 p

Hoạt động ngoài trời

10h00 - 10h15

15p

Vệ sinh trước khi ăn trưa

10h15 - 11h05

50 p

Ăn trưa

11h05 -11h20

15p

Vệ sinh sau khi ăn trưa

11h20 -13h45 2h25p Ngủ trưa

13h45 - 14h05

20 p

Vận động nhẹ nhàng theo nhạc 

14h10 -14h40

30 p

Ăn xế - Vệ sinh thay quần áo

14h40 - 15h00

20 p

Học chương trình Tiếng Việt

15h00 - 15h20

20 p

Rèn kỹ năng đọc sách và kể chuyện

15h50-16h20

60 p

Kỹ năng

Kỹ năng Kỹ năng Aerobic (30') Kỹ năng Kỹ năng
16h30   Trả trẻ

LỊCH SINH HOẠT HẰNG NGÀY LỚP SONG NGỮ (LỚP STRAWBERRY 1- 2)

NĂM HỌC: 2019-2020

THỜI GIAN

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

7h00-7h15

Đón trẻ

7h15-7h30

Thể dục sáng

7h30-8h00

Ăn sáng - Uống sữa

8h05-8h30

Hoạt động góc

8h30-10h30

English/Language/

Phonics

Practical life

Swimming

Science

Outdoor activity/

Living Value

Hoạt động góc

10h30-11h05

Ăn trưa

11h05-11h20

Vệ sinh sau khi ăn trưa

11h20-13h45

Ngủ trưa

13h45-14h05

Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy

14h10-14h40

Ăn xế

14h40-15h20

Chương trình Tiếng Việt

Tìm hiểu môi trường xung quanh và khám phá khoa học  

Tạo hình

 

Phát triển TC- KNXH

 

Toán học

Hoạt động góc
15h50-16h20 Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng Aeorobic (30') Kỹ năng Kỹ năng

16h30

Trả trẻ