: 028.3620.3398  |   : info1.strawberry@gmail.com
Chương Trình Học
2

Chương Trình Chuẩn

+ Tiếng Anh: 5 tiết (GVVN : 3 tiết GVNN+  2 tiết GVNN) dành cho trẻ từ 24 tháng trở lên.

+ Ngoại khóa: Aerobic, Bơi, Vẽ 

LỊCH SINH HOẠT LỚP 18 - 24 tháng (LỚP BEE 1)

NĂM HỌC: 2019 - 2020

 
THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng-Uống sữa
8h05-8h50 Hoạt động ngoài trời
8h50-9h20 Nhận biết tập nói Hoạt động
 với đồ vật
Giao lưu cảm xúc, luyện tập phát triển các giác quan Phát triển thể chất &Kỹ Năng Nhận biết phân biệt Hoạt động góc
9h25-9h50                         Tiếng Anh 
9h50-10h10  Hoạt động góc (chơi tập)
10h20-11h05 Ăn trưa
11h05-11h20 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h20-14h00 Ngủ trưa
14h00-14h05 Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy 5 phút
Chuẩn bị ăn xế
14h10-14h40 Ăn xế-uống sữa 
14h45-15h00 Vệ sinh thay quần áo
15h00-16h30 Kể Chuyện Hoạt động góc Hoạt Động Năng Khiếu Âm nhạc Chơi-tập Hoạt động góc
 chơi -tập
16h30  Trả trẻ

LỊCH SINH HOẠT LỚP 25 - 36 tháng (LỚP BEE 2 )

NĂM HỌC: 2019 - 2020

THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng-Uống sữa
8h05-8h50 Hoạt động ngoài trời
8h50-9h20 Nhận biết tập nói Hoạt động
 với đồ vật
Giao lưu cảm xúc, luyện tập phát triển các giác quan Phát triển thể chất (Bơi)

Nhận biết

phân biệt

     Chơi tự do
9h20-10h05  Hoạt động góc (chơi - tập)
10h20-11h05 Ăn trưa
11h05-11h20 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h20-14h00 Ngủ trưa
14h00-14h05 Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy 5 phút
Chuẩn bị ăn xế
14h10-14h40 Ăn xế
14h45-15h00 Vệ sinh thay quần áo
15h00-16h30                       Tiếng Anh  Chơi-tập
Kể Chuyện Hoạt động góc

Hoạt Động

Năng Khiếu

Âm nhạc Chơi-tập
16h30  Trả trẻ

LỊCH SINH HOẠT LỚP MẦM (LỚP MICKEY )

NĂM HỌC: 2019 - 2020

 
THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng-Uống sữa
8h05-8h50 Ngôn ngữ Tìm hiểu môi trường xung quanh và khám phá khoa học Nghệ thuật
Kỹ năng sống
 Tình cảm xã hội
Phát triển thể chất & Kỹ Năng(Bơi) Toán học Chơi tự do
8h50-9h25                          Hoạt động có chủ đích phát triển 5 lĩnh vực
9h35-10h20  Hoạt động góc
10h30-11h15 Ăn trưa
11h15-11h30 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h30-13h45 Ngủ trưa
13h45-14h05 Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy
Chuẩn bị ăn xế
14h10-14h35 Ăn xế - Vệ sinh thay quần áo
14h35-15h00                                        Tiếng Anh  Hoạt động góc
15h00-16h30                                       Hoạt động ngoài trời
Học aerobic Học vẽ Học aerobic Học vẽ Học Aerobic
16h30  Trả trẻ

LỊCH SINH HOẠT LỚP CHỒI (LỚP MONKEY )

NĂM HỌC: 2019 - 2020

 
THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng-Uống sữa
8h05-8h50 Hoạt động góc
8h50-9h30  Hoạt động có chủ đích phát triển 5 lĩnh vực Chơi tự do
9h35-10h20 Ngôn ngữ Tìm hiểu môi trường xung quanh và khám phá khoa học Nghệ thuật
Kỹ năng sống
 Tình cảm xã hội
Phát triển thể chất & Kỹ Năng(Bơi) Toán học
10h35-11h20 Ăn trưa
11h20-11h35 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h35-13h45 Ngủ trưa
13h45-14h05 Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy
Chuẩn bị ăn xế
14h10-14h40 Ăn xế
14h45-15h00 Vệ sinh thay quần áo
15h00-16h30                                 Tiếng Anh  Hoạt động góc
Học aerobic Học vẽ Học aerobic Học vẽ Học Aerobic
16h30  Trả trẻ

LỊCH SINH HOẠT LỚP LÁ (LỚP LION)

NĂM HỌC: 2019 - 2020

THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng-Uống sữa
8h05-8h50 Hoạt động có chủ đích phát triển 5 lĩnh vực  Chơi tự do
8h50-9h35 Ngôn ngữ Tìm hiểu môi trường xung quanh và khám phá khoa học Nghệ thuật
Kỹ năng sống
 Tình cảm xã hội
Phát triển thể chất & Kỹ Năng(Bơi) Toán học
9h35-10h20  Hoạt động góc
10h40-11h25 Ăn trưa
11h25-11h40 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h40-13h45 Ngủ trưa
13h45-14h05 Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy
Chuẩn bị ăn xế
14h10-14h40 Ăn xế
14h45-15h00 Vệ sinh thay quần áo
15h00-16h30 Học Aerobic Học vẽ Học Aerobic Học vẽ Học Aerobic  Hoạt động góc
                               Tiếng Anh 
16h30  Trả trẻ

 

LỊCH SINH HOẠT LỚP SONG NGỮ STRAWBERRY

NĂM HỌC: 2019 - 2020

THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Thứ 7
7h00-7h15 Đón trẻ
7h15-7h30 Thể dục sáng
7h30-8h00 Ăn sáng-Uống sữa
8h05-8h25 Hoạt động góc
8h30-10:30 English/Language/ Phonics Practical life  Science  Math  Outdoor activity  Hoạt động góc
10h40-11h25 Ăn trưa
11h25-11h40 Vệ sinh sau khi ăn trưa
11h40-13h45 Ngủ trưa
13h45-14h05 Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy
Chuẩn bị ăn xế
14h10-14h40 Ăn xế
14h45-15h00 Vệ sinh thay quần áo
15h00-16h30

Phòng Thể dục

(Hoạt động có chủ đích)

Hoạt động có chủ đích

Phòng âm nhạc

( Hoạt động có chủ đích)

Hoạt động có chủ đích Phòng thư viện Hoạt động góc
(Hoạt động có chủ đích)
Học Aerobic Học vẽ Học Aerobic Học vẽ Học Aerobic
16h30  Trả trẻ

 

LỊCH SINH HOẠT PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ SÂN CHƠI

NĂM HỌC: 2019 - 2020

THỨ GIỜ P.ĐA CHỨC NĂNG SÂN 1 SÂN 2-Cát 
HAI 8h05-8h50 CA 1   BEE1 BEE2
8h50-9h35 CA 2 BEE1 LION SONG NGỮ
9h35-10h20 CA 3 SONG NGỮ MICKEY MONKEY
BA 8h05-8h50 CA 1   BEE2 BEE1
8h50-9h35 CA 2 BEE2 SONG NGỮ LION
9h35-10h20 CA 3 SONG NGỮ MONKEY MICKEY
8h05-8h50 CA 1   BEE1 BEE2
8h50-9h35 CA 2 MICKEY LION SONG NGỮ
9h35-10h20 CA 3 SONG NGỮ MICKEY MONKEY
NĂM 8h05-8h50 CA 1   BEE2 BEE1
8h50-9h35 CA 2 MONKEY SONG NGỮ LION
9h35-10h20 CA 3 SONG NGỮ MONKEY MICKEY
SÁU 8h05-8h50 CA 1 LION BEE1 BEE2
8h50-9h35 CA 2   LION SONG NGỮ
9h35-10h20 CA 3 SONG NGỮ MICKEY MONKEY