: 028.3620.3398  |   : info1.strawberry@gmail.com
1

Giá trị cốt lõi

► Để đem lại môi trường an toàn, thân thiện và hiệu quả cho việc học tập và phát triển nhân cách của trẻ, thầy cô giáo, nhân sự phục vụ và học sinh trong toàn trường cam kết trở thành những nhân tố tích cực và trách nhiệm, luôn thể hiện và nêu cao các giá trị và chuẩn mực sau:

 Tích cực                                                                                  

 Sáng tạo                      

 Quan tâm

 Thấu hiểu

 Hành động

 Hợp tác